Předškolní vzdělávání (přípravná třída)

Nabíráme žáky pro školní rok 2021/2022!

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu.

Do přípravné třídy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny, nově i děti od 5 let. 

Přípravná třída NENAHRAZUJE speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu dětí. 

Výuka probíhá od 8:00 do 11:40, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu a ranní i odpolední školní družinu (6:30 – 17:30).

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Třída bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15 (až 19).

Pro přihlášení dítěte je třeba přijít v individuálně domluveném termínu do školy s dítětem, jeho rodným listem a dokladem totožnosti zákonného zástupce. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole (neplatí pravidlo spádovosti).

Pro více informací kontaktujte, prosím, paní zástupkyni Ing. Bc. Barboru Hruškovou.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 2 přípravné třídy, které povedou paní učitelky Lenka Gruntová a Bc. Eva Suková.